Mateřská škola Rohovládova Bělá, Pardubický kraj
Telefon 466 942 352     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   PSČ  533 43

Mateřská škola Rohovládova Bělá
č.j.:    91/12                                     účinnost: 1. 12. 2012
Spis.znak:                                         Skartační znak: S 5
Změny: 1. 9. 2017

 
Vnitřní předpis o úhradě poplatků za pobyt dítěte v mateřské škole  Rohovládova Bělá

Úhradu poplatků za pobyt dítěte řeší Zákon č. 561/2004 (dále jen Školský zákon) a Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tento vnitřní předpis vychází z uvedených zákonných norem a upřesňuje způsob a výši plateb pro Mateřskou školu Rohovládova Bělá.
Podle §123 Školského zákona může mateřská škola poskytovat svoji činnost za úplatu. Úplatu stanovuje ředitelka mateřské školy. Výši určuje podle Vyhlášky 14/2005, § 6.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje zdarma.

Způsob a výše plateb v MŠ Rohovládova Bělá:

¨     V Mateřské škole Rohovládova Bělá činí výše poplatku 400, - Kč za každý kalendářní měsíc.
¨     Platby probíhají bezhotovostní formou převodem z účtu na účet MŠ, nebo složenkou. Platba by měla být uskutečněna do 15. dne v měsíci. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte nebo jiná předem dohodnutá kombinace čísel.
¨     Po opakovaném neuhrazení poplatku za pobyt a prokazatelném upozornění zákonného zástupce o této skutečnosti může být dítě z docházky do mateřské školy vyloučeno.
¨     Osvobozen od úplaty je:
         a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
         b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
         c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
        d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
¨     V případě přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než pět vyučovacích dnů  (např. vyhlášení dovolené) se poplatek nehradí. V případě prázdninového provozu o hlavních prázdninách (červenec, srpen) hradí pouze děti přihlášené k docházce poměrnou část platby za jednotlivé dny.
¨     Z jiných než výše uvedených důvodů se poplatek za pobyt nekrátí.
¨     Tato směrnice se netýká plateb na úhradu stravného v MŠ.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

 

Marie Kohoutková, DiS
ředitelka MŠ

 

 

 

 

Výše ostatních poplatků:

 

 

Stravné:

   Stravné je stanoveno:

      u věkové skupiny 3 - 6 let             29,- Kč/den

      u věkové skupiny 6 – 7 let             33,- Kč/den

 

   Tato částka zahrnuje přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Při kratším pobytu dítěte nebo absenci dítěte se stravné vrací. Všechny platby probíhají bezhotovostně převodem na účet, případně složenkou.

 

SRPDŠ:

   Příspěvky do fondu Sdružení rodičů slouží na úhradu nadstandardních akcí pro děti a výši příspěvku stanovují sami rodiče na první společné schůzce.

 

Čísla účtů pro platby:

 

účet MŠ:

2001123618/2010

 

platba úplaty za vzdělávání:
2301426442/2010

 

platba stravného:

1205452339/0800

 

platba příspěvku SRPDŠ a finanční dary:

2601063444/2010